OMDAT UW PRIVACY VOOR ONS BELANGRIJK IS

Privacyverklaring

Eye-Want – privacyverklaring versie 20220118

Omdat Eye-Want uw gegevens en privacy uitermate belangrijk vindt hebben we voor u een privacyverklaring uit geschreven. Hieronder een samenvatting van wat de nieuwe privacywet van 25 mei 2018. Met dank aan www.ikbeslis.be, onderdeel van www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Wie verzamelt uw informatie

Stephanie Van Bocxlaer / EYE-WANT.BE
Waterschootstraat 77
9111 SINT-NIKLAAS
België
BE0699.496.001

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacybeleid.

Hoe gebeurt de gegevensverzameling

Hoe gebeurt de gegevens verzameling

Stephanie Van Bocxlaer / EYE-WANT.BE
stephanie@eye-want.be
Waterschootstraat 77
9111 SINT-NIKLAAS
België
BE0699.496.001

Eye-want wil benadrukken dat zij ten alle tijde tracht te handelen in overeenstemming met “de privacywetgeving”, te weten: 

 • de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzicht van de verwerking van persoonsgegevens.
 • de EU verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG;
 • en/of de (toekomstige) Belgische wetgeving omtrent de implementatie van voornoemde Verordening.

Hoe verwerken wij gegevens

Eye-Want  verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 

Hier vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

Gegevens wanneer je een offerte-aanvraag of contact aanvraag doet: 

 • voor- en achternaam 
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres 
 • overige persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Specifieke gegevens: dit zijn gegevens die over jouw woonsituatie gaan en die belangrijk kunnen zijn voor een effectieve dienstverlening 

Gegevens die we verzamelen, ongeacht of je een offerte of contact aanvraag doet: 

 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website. Eye-want houdt standaard statistieken van uw bezoek bij. Welke pagina worden door u bekeken, hoeveel tijd spendeert u op een pagina en dergelijke. Deze informatie is belangrijk om onze website te blijven optimaliseren en onze dienstverlening nog beter op u af te stemmen. 
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen. Meer bepaald kunnen we door deze gegevens zien via welke weg u op onze website bent gekomen, afkomstig vanuit een blog, nieuwsartikel, advertentie enz. 
 • Internetbrowser en apparaat type: Deze informatie hebben we nodig om een goed werkende website te behouden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 13 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@eye-want.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Eye-Want  verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder, U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten, U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken om goederen en diensten bij u af te leveren. Eye-Want  analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. Eye-Want  volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte. Eye-Want  verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Geautomatiseerde besluitvorming

Eye-Want  neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Eye-Want ) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Eye-Want  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijnen voor persoonsgegevens zijn gebaseerd op wettelijke vereisten, daarnaast worden uw rechten en verwachtingen afgewogen tegen wat nuttig en nodig is voor het verstrekken van onze diensten. Wanneer het niet langer noodzakelijk is om uw persoonsgegevens te verwerken, zullen we deze wissen of anonimiseren. Indien zou blijken dat het praktisch of technisch niet mogelijk is om uw persoonlijke gegevens onmiddellijk na uw aanvraag te wissen, bijvoorbeeld omdat uw gegevens in back-up archieven zijn opgeslagen, zullen wij ze in ieder geval niet verder verwerken en verwijderen wanneer dit wel mogelijk wordt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Eye-Want  deelt uw persoonsgegevens enkel met zijn Eye-Want  Experts als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Een lijst van deze Experts kan u opvragen via info@eye-want.be. Met onze Eye-Want  Experts die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Eye-Want  is echter niet verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Eye-Want  gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Eye-Want  gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Uw websitebezoek bijhouden in Google Analytics

Om de website van Eye-want te kunnen blijven optimaliseren, plaatsen we een cookie van Google Analytics in uw brower. Ook daarin respecteert Eye-want jouw privacy.  De gegevens die daaruit verwerkt worden zijn geanonimiseerd. Het is daardoor onmogelijk om die gegevens naar u persoonlijk te herleiden. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Eye-Want  en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag naar Stephanie Van Bocxlaer (bovenaan vermeld). Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Eye-Want  wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen

Uw gegevens binnen de EU

Eye-Want  verwerkt enkel uw gegevens binnen de EU

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Eye-Want  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@eye-want.be

In het geval van een inbreuk die te maken heeft met uw persoonsgegevens zal Eye-Want alle toepasselijke meldplichten met betrekking tot deze inbreuk opvolgen.

Vragen omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens en alle verzoeken met betrekking tot het uitoefenen van uw daarmee verband houdende rechten of klachten kan u richting aan ons via info@eye-want.be

Eye-Want is gerechtigd om deze privacyverklaring eenzijdig te wijzigen of aanpassingen aan te brengen. De meest recente versie is ten allen tijde beschikbaar op onze website.